شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری باید رتبه بندی شوند